التوزع النسبي للمشتغلين حسب المهن للأعوام ( 2001 -2011) (%)
Workers distribution by occupations for years ( 2001 - 2011) (%)
                       
المهن 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Occupations
إداريون وكتبة 10.0 8.0 10.6 11.1 10.9 11.4 10.2 9.0 8.8 7.9 9.3 Administrators and clerks
مهنيون وفنيون 11.8 11.2 11.7 12.3 13.7 14.6 14.1 15.1 16.8 16.5 20.1 Professionals and technicians
بيع وخدمات 14.7 15.6 16.0 17.2 17.6 18.4 17.8 20.1 19.9 20.6 19.8 Sales and services
عمال زراعة 29.4 29.8 26.2 18.4 19.4 19.3 19.0 16.8 15.3 14.3 13.3 Agriculture worker
عمال إنتاج 34.0 35.4 35.5 41.0 38.3 36.3 38.9 38.9 39.2 40.7 37.4 Production workers